Текущи

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на завършилите Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 11.12.2013 г. в 18 ч. в аудитория А205 на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучер 5, София 1164, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на асоциацията; 2. Приемане на нови членове; 3. Разни.

Повече информация ...

Translate

info@su-pa.org

Web design & maintenance: Rumi Vesselinova
Santa Fe, NM, USA, web: www.rumipix.com, email: rumi@rumipix.com